Sporządziłeś już roczne sprawozdanie dotyczące masy wytworzonych odpadów opakowaniowych? Śpiesz się, termin mija już 31 marca!

Każdy producent, importer, eksporter opakowań zobowiązany jest składać coroczny raport zawierający informacje o ilości opakowań. Jak to zrobić?

Kogo obowiązuje sprawozdanie OŚ-OP1?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, wprowadzającym na rynek polski  produkty w opakowaniu i:

  • Nie realizujesz obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
  • Samodzielnie realizujesz odzysk i recykling odpadów opakowaniowych

zobowiązany jesteś złożyć coroczny raport zawierający informacje o ilości wprowadzonych opakowań oraz poziomie odzysku i recyklingu tychże odpadów.

Pamiętaj że, jeśli współpracujesz z firmą świadczącą usługi odzysku i recyklingu odpadów, obowiązek złożenia sprawozdania OŚ-OP1 ciąży właśnie na organizacji odzysku.

Czego dotyczy sprawozdanie OŚ-OP1?

Osiągnięte przez ciebie poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w stosunku do ich ilości wprowadzonej przez ciebie na rynek, służą do samodzielnego obliczenia opłaty produktowej. W przypadku niezrealizowania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu, wysokość opłaty produktowej należy obliczyć dla różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym w danym roku poziomem odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Jak i gdzie składać sprawozdanie?

Roczne sprawozdanie (za rok poprzedni), powinno zostać złożone do dnia 31 marca roku bieżącego. Poprawnie wypełnione sprawozdanie należy przedłożyć odpowiedniemu miejscowo do siedziby firmy wprowadzającej na rynek opakowania bądź produkty w opakowaniach marszałkowi województwa. Sprawozdanie powinno zostać sporządzone według wzoru przedstawionego przez  Ministra Środowiska w formie druku OŚ-OP1.

Pamiętaj, że sprawozdawczość OŚ-OP1 działa do 5 lat wstecz, jeśli więc nie sporządzałeś sprawozdań za lata 2007-2012 warto zrobić to jak najszybciej!