ULGA B+R

Ulga B+R tzw. ulga badawczo – rozwojowa przeznaczona jest zarówno dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych jak również dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Tym samym zastosowanie powyższej preferencji umożliwia podatnikom dwukrotne odliczenie odpowiednich kosztów uzyskania przychodu od podstawy podatku dochodowego.

Po raz pierwszy, ulga badawczo – rozwojowa stanowi koszt w rozliczeniu podatku CIT/ PIT na etapie obliczania zaliczek, a następnie ponownie może zostać ujęta w zeznania rocznym.

Ponadto wskazujemy, że dla zakwalifikowania działalności podatnika w ramach skorzystania z ulgi badawczo – rozwojowej każdorazowo należy zweryfikować, czy zostały spełnione łącznie następujące przesłanki tj.:

  • dana aktywność podatnika powinna mieć twórczy charakter, tj. działania podatnika zmierzają do tworzenia oryginalnych i nowych rozwiązań. Tym samym wykonywane działania mają na celu wykluczenie odtwórczego charakteru.
  • dana działalność musi być podejmowana w systematyczny sposób.
  • dana działalność podatnika musi mieć określony cel – zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Z kolei odnosząc się do kosztów kwalifikowanych uznanych przez ustawodawcę za podlegające odliczeniu w zeznaniu rocznym wymienia się m.in.:

  1. przychody ze stosunku pracy (tj. wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop) oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności – w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności B+R pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;
  2. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo – rozwojową;
  3. nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych;
  4. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot wymieniony w Ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  5. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo – rozwojowej.

Rozliczenie ulgi badawczo – rozwojowej jest możliwe w rozliczeniu rocznym na postawie wyszczególnionych kosztów w ewidencji rachunkowej. Ponadto, podatnicy (CIT) korzystający z ulgi B+R są obowiązani do podania w składanym sprawozdaniu finansowym informacji o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane do wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z przepisami rachunkowymi.

Końcowo wskazujemy także, że ulgę B+R można rozliczyć do 5 lat wstecz, składając korektę deklaracji CIT/PIT. W przypadku podatników CIT (formularz CIT-8). Podatnicy korzystający z ulgi są zobowiązani do wykazania jej w poz. 117 (formularz CIT-8 wersja 32) oraz załączyć do zeznania rocznego odpowiedni formularz – nadano mu oznaczenie CIT-BR.

Jednocześnie mając na uwadze interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 listopada 2022 r., znak 0114-KDIP2-1.4010.54.2022.3.MR uwypuklamy, że w ramach ulgi B+R „(…) Spółka przejmująca (Wnioskodawca), zachowująca po połączeniu swoją podmiotowość, będzie miała nadal prawo (w takim samym zakresie i na takich samych zasadach, jak przed połączeniem), do odliczenia od własnej podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych poniesionych przez nią przed połączeniem Spółek, a jeszcze nie odliczonych od podstawy opodatkowania z uwagi na ponoszenie przez nią w poprzednich latach straty lub osiąganie przez nią dochodu w wysokości niższej, niż kwota przysługujących jej odliczeń”.

Dowiedz się więcej o pozostałych ulgach

Ulga
IP BOX

Ulga
B + R

Ulga
na prototyp

Ulga
na robotyzację

Ulga
na ekspansję

Ulga
sponsoringowa

Zdaj się na ekspertów

Współpraca z kancelarią podatkową to inwestycja, która może przynieść wymierne korzyści finansowe, pozwalając na efektywne wykorzystanie możliwości oferowanych przez pakiet Green Taxes. Warto więc już teraz rozważyć skorzystanie ze wsparcia kancelarii podatkowej, aby przygotować swoje przedsiębiorstwo na nadchodzące zmiany i maksymalnie wykorzystać potencjał, jaki oferują nowe regulacje podatkowe.