ULGA IP BOX

Ulga IP BOX polega na opodatkowaniu dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej z zastosowaniem 5% stawki podatku. A to oznacza faktyczne obniżenie stawki podatku dochodowego z osiąganych zysków z kwalifikowanych IP.

Kluczowym wymogiem dla możliwości zastosowania ulgi IP BOX w przedsiębiorstwie jest spełnienie przesłanki odnoszącej się do zakresu podmiotowego preferencji, tj. omawiana ulga skierowana jest do podatników podatku dochodowego prowadzących działalność, którą można zaklasyfikować do działalności badawczo-rozwojowej omawianej przy uldze B+R. Przy czym z preferencji zostały wyłączone podmioty, które wybrały opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dokonując weryfikacji czy dana działalność ma możliwość zastosowania ulgi na badania i rozwój należy mieć na względzie każdorazowo wiele okoliczności, które ostatecznie mogą wskazywać na nieuznanie danej działalności za działalność B+R w rozumieniu ustawy o PIT. Przykładowo przesłankami pozbawiającymi prawo do zastosowania omawianej ulgi IP BOX są:

  • tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych;
  • dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w istniejących programach użytkowych (w tym podstawowe funkcje związane z wprowadzaniem danych);
  • tworzenie stron internetowych lub oprogramowania przy użyciu istniejących narzędzi;
  • stosowanie standardowych metod szyfrowania, weryfikacji bezpieczeństwa i testowania integralności danych.

W przypadku, gdy zostanie spełnione ww. kryterium, właściwym rozwiązaniem będzie zweryfikowanie zakresu przedmiotowego tejże ulgi poprzez ustalenie czy dane przedsiębiorstwo posiada kwalifikowane prawo własności intelektualnej podlegające ochronie prawnej.

Z kolei odnosząc się do sposobu odliczenia ulgi IP BOX należy mieć na uwadze, że rozlicza się ją dopiero w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36S lub PIT-36L, PIT-36LS oraz w załączniku do tych zeznań PIT/IP składanym za rok podatkowy, w którym uzyskano dochód/stratę z kwalifikowanego IP na podstawie prowadzenia bieżącej, stosownej ewidencji rachunkowej dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem tych dochodów.

Zdaniem organów podatkowych obowiązek bieżącego i prawidłowego wyodrębniania przychodów i kosztów dotyczących kwalifikowanego IP dotyczy również podatników prowadzących rozliczenia w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Najprostszym dostępnym rozwiązaniem jest wówczas stworzenie arkusza kalkulacyjnego zawierającego comiesięczne zestawienie dokumentów, które potwierdzają poniesione wydatki dotyczące projektu kwalifikowanego IP na koniec danego miesiąca.

Wskazujemy, że brak powyższej ewidencji bądź sporządzenie jej dopiero w przyszłości tylko po to, aby wypełnić obowiązek wynikający z powołanego przepisu, nawet w sytuacji, kiedy na jej podstawie możliwe będzie prawidłowe określenie podstawy opodatkowania stawką 5%, uniemożliwia zastosowanie preferencyjnej stawki opodatkowania uzyskiwanych dochodów (zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 lutego 2023 r., znak 0111-KDSB2-1.4011.3.2023.1.AZG).

Dowiedz się więcej o pozostałych ulgach

Ulga
IP BOX

Ulga
B + R

Ulga
na prototyp

Ulga
na robotyzację

Ulga
na ekspansję

Ulga
sponsoringowa

Zdaj się na ekspertów

Współpraca z kancelarią podatkową to inwestycja, która może przynieść wymierne korzyści finansowe, pozwalając na efektywne wykorzystanie możliwości oferowanych przez pakiet Green Taxes. Warto więc już teraz rozważyć skorzystanie ze wsparcia kancelarii podatkowej, aby przygotować swoje przedsiębiorstwo na nadchodzące zmiany i maksymalnie wykorzystać potencjał, jaki oferują nowe regulacje podatkowe.