ULGA NA EKSPANSJĘ

Ulga na ekspansję zwana również ulgą prowzrostową, przeznaczona jest dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Tym samym należy podkreślić, że z powyższej ulgi może skorzystać wiele podmiotów. Jednakże podatnicy PIT mogą skorzystać z ulgi pod warunkiem uzyskiwania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych na zasadach ogólnych bądź podatkiem liniowym.

Powyższa preferencja skierowana jest do przedsiębiorstw oraz firm, którzy wytwarzając rzeczy, ponoszą koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. Zatem, w omawianych okolicznościach istnieje możliwość odliczenia od podstawy podatku już raz ujętych kosztów uzyskania przychodu do wysokości uzyskanego dochodu, nie przekraczającego 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Poza limitem dochodów, ustawodawca wprowadził także ograniczenie czasowe. Mianowicie, podatnicy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania poniesione koszty, jeżeli po zastosowaniu ulgi w okresie dwóch następujących po sobie lat wykażą wzrost przychodów ze sprzedaży produktów. W przeciwnym razie na podatnikach ciąży obowiązek dokonania korekty i doliczenia kwoty uprzednio odliczonej.

Ponadto został określony także katalog kosztów, które są uznawane za koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, są to koszty:

1. uczestnictwa w targach poniesione na:

  • organizację miejsca wystawowego,
  • zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika,
  • zakwaterowanie i wyżywienia dla pracowników i podatnika;

2. działań promocyjno – informacyjnych, w tym zakup przestrzeni reklamowych, przygotowań strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów i ulotek, dotyczących produktów;

3. dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;

4. przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;

5. przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Mając powyższe na uwadze podkreślamy, że w sytuacji, gdy podatnik nie jest pewny co do zasadności zastosowania ulgi – zawsze może wystąpić z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej celem uzyskania potwierdzenia swojego stanowiska. Przykładowo w  interpretacji indywidualnej z dnia 6 października 2022 r., znak 0111-KDIB1-1.4010.466.2022.2.SG Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej zgodził się, ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że „działania reklamowe Spółki prowadzone za pośrednictwem sieci Internet, tj. (…) – system reklamowy (…), poprzez który odbiorca po kliknięciu w tekst lub baner, zostaje przekierowany na stronę internetową Spółki (stronę główną, podstronę produktową lub oddzielną stronę dedykowaną konkretnemu Urządzeniu) mieszczą się w katalogu działań promocyjno-informacyjnych […]”.

Niemniej zwracamy uwagę, że dla zastosowania ulgi na ekspansję ważne jest wytwarzanie rzeczy. W interpretacji indywidualnej z dnia 15 listopada 2022 r., znak 0111-KDIB2-1.4010.378.2022.1.AR Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreślił, że „w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca nie ma/nie będzie miał możliwości skorzystania z tzw. ulgi prowzrostowej (ulgi na ekspansję), o której mowa w art. 18eb u.p.d.o.p., w zakresie kosztów uzyskania przychodu poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktu (produktów) wprowadzanych na rynek pod marką własną Wnioskodawcy, lecz fizycznie wytwarzanych przez podmioty trzecie, którym produkcję zleca Wnioskodawca”.

Końcowo wskazujemy także, że z ulgi prowzrostowej nie możemy zastosować na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy, tylko dopiero w rozliczeniu rocznym za dany rok podatkowy.

Dowiedz się więcej o pozostałych ulgach

Ulga
IP BOX

Ulga
B + R

Ulga
na prototyp

Ulga
na robotyzację

Ulga
na ekspansję

Ulga
sponsoringowa

Zdaj się na ekspertów

Współpraca z kancelarią podatkową to inwestycja, która może przynieść wymierne korzyści finansowe, pozwalając na efektywne wykorzystanie możliwości oferowanych przez pakiet Green Taxes. Warto więc już teraz rozważyć skorzystanie ze wsparcia kancelarii podatkowej, aby przygotować swoje przedsiębiorstwo na nadchodzące zmiany i maksymalnie wykorzystać potencjał, jaki oferują nowe regulacje podatkowe.