Green taxes - pakiet rozwiązań

to pakiet rozwiązań prawno-podatkowych

Zwolnienia podatkowe
Image is not available

Zwolnienia podatkowe stanowią ważny element pakietu rozwiązań green taxes. Ich najważniejszym celem jest wspieranie nowych inwestycji polegających na utworzeniu nowego zakładu produkcyjnego oraz reinwestycje.

ZWOLNIENIA (PSI/SSE):

POLSKA STREFA INWESTYCJI / SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE

zwolnienia podatkowe - zakład produkcyjny

W ramach skorzystania ze zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych jak również od osób prawnych zostały uregulowane rozwiązania przewidujące wsparcie nowych inwestycji polegających na utworzeniu nowego zakładu produkcyjnego oraz reinwestycje.

Obecnie wyróżniamy dwa rodzaje zwolnień w ramach:

 1. Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) ograniczonych do inwestycji realizowanych w konkretnych lokalizacjach na terenie Polski, których ważność wygaśnie na koniec 2026 roku. W powyższym przypadku przedsiębiorcy realizujący inwestycje na terenie SSE byli obowiązani uzyskać zezwolenia, jednak z uwagi na wprowadzenie nowego instrumentu, od 2018 r. podmioty mogą skorzystać wyłącznie ze zwolnień w ramach PSI.
 2. Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) – jest to instrument pomocy publiczne w postaci zwolnień podatkowych, dostępny dla przedsiębiorców planujących dokonanie na terenie całego kraju nowych inwestycji niezależnie od miejsca prowadzonej działalności gospodarczej.

Decyzja o Wsparciu

Korzystanie ze zwolnienia w ramach PSI jest możliwe przez okres obowiązywania wydanej na rzecz przedsiębiorcy decyzji o wsparciu na czas oznaczony tj. 10, 12 bądź 15 lat w zależności od intensywności pomocy publicznej w danym województwie. We wniosku przedsiębiorca wskazuje te rodzaje działalności, w ramach których realizowana jest nowa inwestycja, jak również teren jej realizacji.

Należy pamiętać, że pomoc publiczna w postaci zwolnienia z opodatkowania dochodu dotyczy tylko działalności gospodarczej, w ramach której realizowana jest nowa inwestycja i nie dotyczy innych dochodów (nie wynikających ze zrealizowania nowej inwestycji), osiąganych przez przedsiębiorcę na określonym terenie.

W myśl art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2023 r. poz. 74 z późn. zm., dalej jako: ustawa o WNI) nowa inwestycja jest to inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związana z:

 1. założeniem nowego przedsiębiorstwa (siedziba zarządu, oddziały, lokale użytkowe, zakłady produkcyjne lub sklepy, magazyny, sklepy fabryczne lub punkty sprzedaży);
 2. zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa – jak wynika z Objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów przykładem zwiększenia zdolności produkcyjnych może być realizacja projektu inwestycyjnego zdolności produkcyjnych zwiększających się do poziomu 1500 kolektorów słonecznych miesięcznie – przy dotychczasowej produkcji 1000 szt.;
 3. dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa – przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie. Przykładem powyższego może być sytuacja, w której przedsiębiorca przed realizacją projektu produkował wyłącznie kolektory słoneczne, natomiast po zrealizowaniu projektu uruchomi również produkcję automatyki dedykowanej do instalacji solarnych. Uruchomienie produkcji nowego rodzaju produktów stanowi dywersyfikację produkcji;
 4. zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa – przez zmianę procesu produkcyjnego można uznać sytuację gdy np. przedsiębiorca dotychczas produkował kolektory w oparciu o linię technologiczną obsługiwaną ręcznie, a po zrealizowaniu projektu produkcja ta stanie się w pełni zautomatyzowana.

  Koszty kwalifikowane

  Koszty kwalifikowane stanowią podstawę do określania kwoty maksymalnej wartości pomocy publicznej tj. limitu dochodu, który będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania do momentu wykorzystania dopuszczalnej pomocy publicznej lub upływu okresu obowiązywania decyzji o wsparciu.

  Wobec powyższego, za koszt kwalifikowany uznaje się koszty:

  • nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
  • nabycia lub wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych,
  • rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w zakresie transferu technologii, tj.
  • nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej,
  • najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli,
  • nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle w postaci leasingu finansowego.

  Po ustaleniu wielkości otrzymanej pomocy, podatnicy korzystający ze zwolnienia z opodatkowania, są obowiązani do wykazania dochodu (straty) w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (stratę).

  Dochód (stratę) wykazuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym został on osiągnięty. Z kolei podatnicy podatku CIT uzyskujący dochody z realizacji nowej inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu są zobowiązani do złożenia zeznania CIT-8  i wykazania wielkości dochodu zwolnionego z opodatkowania w związku z realizacją nowej inwestycji w CIT/8S bądź CIT/8SP.

  Z kolei podatnicy podatku PIT wykazują dochód zwolniony z opodatkowania w związku z realizacją nowej inwestycji w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS.

  Ponadto, jak wynika przykładowo z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 września 2023 r., o znaku 0111-KDIB1-3.4010.483.2023.1.JG utrata przez Spółkę w toku realizacji inwestycji statusu średniego przedsiębiorcy nie wpłynie zarówno na uprawienie do nabywania używanych środków trwałych, jak również na wskaźnik maksymalnej intensywności pomocy publicznej przysługującej Spółce na podstawie wydanej na jej rzecz Decyzji o wsparciu, w odniesieniu zarówno do nakładów inwestycyjnych poniesionych przed, jak i po zmianie statusu przedsiębiorcy.”

  Dowiedz się również więcej o ulgach podatkowych

  Ulga
  IP BOX

  Ulga
  B + R

  Ulga
  na prototyp

  Ulga
  na robotyzację

  Ulga
  na ekspansję

  Ulga
  sponsoringowa

  Zdaj się na ekspertów

  Współpraca z kancelarią podatkową to inwestycja, która może przynieść wymierne korzyści finansowe, pozwalając na efektywne wykorzystanie możliwości oferowanych przez pakiet Green Taxes. Warto więc już teraz rozważyć skorzystanie ze wsparcia kancelarii podatkowej, aby przygotować swoje przedsiębiorstwo na nadchodzące zmiany i maksymalnie wykorzystać potencjał, jaki oferują nowe regulacje podatkowe.